Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries

Gestions i serveis

Sol·licitud d'ajuts pel desenvolupaments d'activitats per entitats sense ànim de lucre 2019

Objecte del Tràmit: És objectiu d’aquests ajuts col·laborar amb:

- Entitats que desenvolupen activitats culturals o esportives al terme municipal de Ferreries

- Entitats i/o associacions que desenvolupen activitats pròpies de l’àmbit social del municipi o que duguin a terme programes o actuacions que beneficiïn els veïns de Ferreries

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: - Entitats que desenvolupen activitats culturals o esportives al terme municipal de Ferreries

- Entitats i/o associacions que desenvolupen activitats pròpies de l’àmbit social del municipi o que duguin a terme programes o actuacions que beneficiïn els veïns de Ferreries


En queden expressament excloses:
a) Les entitats amb finalitat lucrativa, en particular totes les societats mercantils i civils.

b) Les cooperatives.

c) Les entitats polítiques o sindicals.

d) Les entitats que formen part del Patronat de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

Requisits a complir: a) Ser entitats privades sense ànim lucratiu.

b) Fer actuacions, durant l’any en curs, en l’àmbit cultural, esportiu o social dins el municipi o que beneficiïn als veïns de Ferreries (àmbit social)

c) No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

d) No trobar-se incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, així com en l’article 30.4 de la mateixa llei.

e) No ser beneficiàries d’una subvenció nominativa amb dotació pressupostària municipal corresponent a l’any en curs 2019.

Documentació a presentar: A la sol·licitud s'ha d'ajuntar la documentació següent:

a) Còpia acarada del document d’identitat fiscal (CIF) de l’entitat.

b) Fotocòpia del DNI de la persona que representa l’entitat.

c) Document de designació del compte bancari per rebre l’import de l’ajut (IBAN).

d) Certificat signat per l’entitat on consti el nombre de socis.

e) Descripció de l’objecte de l’entitat i de les activitats més rellevants realitzades el darrer any.

f) Projecte o memòria que inclogui una descripció de les activitats a realitzar i per a les quals es demana la subvenció, amb un calendari, una fitxa tècnica i el pressupost detallat d’aquestes.

g) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de tots els ajuts obtinguts de les administracions públiques o sol·licitats a aquestes per a l’execució de l’acció per a la qual se sol·licita l’ajut.

h) Pressupost de despeses i ingressos de l’entitat per a l’exercici vigent.

i) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

j) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides a l’article 13.2 de la LGS.


Les entitats que hagin obtingut ajut de l'Ajuntament en aquest àmbit i no hagin experimentat modificacions respecte a l’any 2017, tan sòls hauran de presentar la sol·licitud i els documents assenyalats als apartats precedents e, f, g, h, i i j.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (només informació) Departament de Cultura
Per telèfon (només informació): 971 37 32 31
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: (només informació) cultura@ajferreries.org
Altres:
Plana web: http://www.ajferreries.org
Gestió que ha de fer el ciutadà: Realitzar la tramitació online
Terminis de ciutadà: Fins el 2 de juny de 2019
Terminis de l'administració: 6 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al Boib i notificació electrònica
Marc Legal: Bases de la convocatòria
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut