Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ciutadans


 
Rebuts: Consulta online de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Inscripció padró d'habitants
Rebuts: Alta domiciliació bancària
Rebuts: Baixa domiciliació bancària
Generació volant de convivència
Generació volant de residència per viatjar
Canvi de domicili
Rebuts: Pagament de rebuts
Rebuts: Certificat de pagament de rebuts
Instància genèrica
Llicències d'obres sense projecte tècnic
Rebuts: Fraccionament i ajornament de rebuts pendents
Servei d'aigua: Sol·licitud de connexió a la xarxa d'aigua
Servei d'aigua: Conversió del comptador d'obres en definitiu i devolució fiança
Alta i baixa de gimnàstica de manteniment
Multes: Al·legacions denúncies de trànsit
Rebuts: Canvi de l'adreça fiscal
Rebuts: Canvi de titularitat dels rebuts
Rebuts: Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
Cementiri: Trasllat de restes
Cementiri: Traspàs de drets funeraris
Generació certificat d'empadronament
Generació certificat de convivència històric
Comunicació d'identificació de conductor de denúncies de trànsit
Sol·licitud certificació i/o informació urbanística
Llicències d'obres amb projecte tècnic
Sol·licitud de pròrroga d'obra
Sol·licitud de llicència de segregació/agregació i parcel·lació de terrenys
Sol·licitud parada mercat Divendres a la Fresca 2017
Sol·licitud ocupació via pública-rètols-tendals-sortida cotxes
Comunicació prèvia d'inici d'obres
Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació d'edificis
Sol·licitud de devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Sol·licitud de transmissió o canvi titular d'activitat
Sol·licitud d'inici i activitat permanent innòcua
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent menor
Sol·licitud d'inici i exercici activitat permanent major
Sol·licitud Activitat infrastructures comunes (sense obres)
Sol·licitud de targeta d'armes
Sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos
XVII FIRA D'ARTESANIA, ARTÍSTICA I AGROALIMENTÀRIA DE FERRERIES
Ús de local i/o instal·lacions municipals - Cessió de material
Alta impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle
Inscripció Qualcada festes Sant Bartomeu 2018
Inscripció Qualcada festes Sant Bartomeu 2019
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut