Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ordenances fiscals

Ordenança fiscal reguladora del preu públic per prestació del servei públic municipal d'atenció a la primera infància  (0-3 anys) de l'Escola Infantil Ses Oronelles

Descripció: preu públic per la prestació del servei públic municipal d'atenció a la primera infància (de 0 a 3 anys) de l'Escola Infantil Ses Oronelles de Ferreries.
Aprovada definitivament: Ple de 30/09/2021 i publicada íntegramement en el BOIB núm. 144 de 21/10/2021

Ordenança fiscal regualdora de la taxa per prestació de serveis a la residència geriàtrica Descripció: ordenança que estableix la taxa per la prestació de serveis a la residència geriàtrica.
Afegit el 22/05/2007

Ordenança fiscal de l'impost sobre despeses sumptuàries Descripció: l'impost sobre despeses sumptuàries grava l'aprofitament dels vedats privats de caça, qualsevol que sigui la forma d'explotació o gaudiment d'aquest aprofitament.
Afegit el 17-05-2005

Ordenança fiscal de la taxa reguladora del servei d’utilització de les instal·lacions municipals Descripció: d’acord amb el que estableix l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei d’utilització de dependències i instal·lacions municipals amb les tarifes regulades a l’article 3 següent, que es regirà per aquesta Ordenança.
Afegit el: 17-05-2005

Ordenança fiscal de la taxa sobre riels, pals, cables [...] que s'estableixin sobre la via pública o s'hi projectin Descripció: constitueix el fet imposable la realització de qualsevol aprofitament amb els elements que s'assenyalen en el títol de l'ordenança.
Afegit el: 17/05/2005

Ordenança fiscal de la taxa per la recollida de vehicles de la via pública Descripció: L'objecte d'aquesta Ordenança és regular la taxa per retirar vehicles de la via publica i el seu trasllat al dipòsit municipal, en els casos i quan es donin les circumstancies que s'hi preveuen.
Modificació aprovada per acord de Ple de 30.7.2012 (BOIB 140, 25.09.2012)

Ordenança fiscal de la taxa per llicències urbanístiques Descripció: Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 178 de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, Text refós aprovat per Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, i que hagin de realitzar-se en el terme municipal s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes a la citada Llei del sòl i en el Pla general d'ordenació urbana d'aquest municipi.
Afegit el: 17-05-2005

Ordenança fiscal de la taxa per ocupació ús de vies públiques Descripció: la taxa per ocupació, ús privatiu o aprofitament especial del sòl, projectures o volada de vies públiques.
Afegit el: 07-01-2005

Ordenança fiscal de la taxa per subministrament d'aigua Descripció: De conformitat amb el que preveu l'article 58 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per subministrament d'aigua, que es regirà per la present ordenança.
Publicada en el BOIB núm. 192 de dia 22-12-2012

Ordenança fiscal de la taxa per entrada de vehicles damunt les voreres Descripció: Aquesta taxa regula l'entrada de vehicles damunt les voreres, la qual es regirà per aquesta Ordenança.
Publicada en el BOIB núm.. 195 de 29.12.2012

Ordenança fiscal de la taxa de clavegueram Descripció: Constitueix el fet imposable de la taxa: - L'activitat municipal tècnica i administrativa que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram municipal. - La prestació dels serveis d'evacuació d'excrements, aigües pluvials, negres i residuals a través de la xarxa de clavegueram municipal i tractament posterior.
No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, les declarades ruïnoses o que tenguin la condició de solar o terrenys.
Publicada en el BOIB núm. 192 de 22.12.2012

Ordenança fiscal de la taxa del cementiri municipal Descripció: Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis del cementiri municipal, com ara: concessió de nínxols, traspassos de titularitat, i conservació i manteniment del recinte global.
Publicada en el BOIB num. 185 EXT. de 31.12.2008

Ordenança fiscal de la taxa per a la gestió dels residus sòlids urbans Descripció: Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, mitjançant qualsevol de les formes de gestió legalment admissibles, el servei de recepció obligatòria de recollida de residus urbans i materials assimilables a aquests, d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, així com el seu tractament.
Pulicada en el BOIB núm. 195 de 29.12.2012

Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Descripció: Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat de qualsevol dret real de gaudi, limitador de domini sobre els béns referits.
Afegit el: 10-09-2004

Ordenança fiscal de la taxa de publicitat en el poliesportiu Descripció: Aquesta taxa és per l'ús dels espais interiors del poliesportiu municipal, destinats a publicitat.
Afegit el: 10-09-2004

Ordenança fiscal de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres Descripció: Constitueix el fet imposable de l'impost la realització dintre del terme municipal de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi obtenir la llicència d'obra urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no dita llicència, sempre que correspongui a aquest municipi expedir-la.
Afegit el: 09-09-2004

Ordenança fiscal de l'impost de vehicles de tracció mecànica Descripció: L'impost sobre vehicles de tracció mecànica grava els vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol sigui la seva classe i categoria.
Publicada en el BOIB núm. 172 de dia 14.12.2013

Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles Descripció: Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles
Publicada en el BOIB núm. 92 de dia 21.07.2016

Ordenança fiscal de l'impost sobre activitats econòmiques Descripció: L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït pel mer exercici en aquest municipi d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l’impost.
Afegit el: 09-09-2004

Ordenança fiscal de la taxa per l'expedició de documents administratius Descripció: Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota casta de documents que expedeixi l'Ajuntament o autoritats municipals. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part, qualsevol documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o el beneficiï encara que no hi hagi sol·licitud expressa d'aquell.
Afegit el: 09-09-2004

Ordenança fiscal de la taxa d'expedició de certificats de resident en màquines expenedores Descripció: Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei d'expedició de certificats de resident en màquines expendedores, que persones incloses en el Padró d'Habitants d'aquest municipi.
Afegit el: 09-09-2004

Ordenança fiscal de la taxa de concessió llicències obertura d'establiments i instal·lacions Descripció: Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els establiments industrials, comercials, professionals i anàlegs reuneixen les condicions exigides per les corresponents ordenances i reglaments que els siguin aplicables per al seu normal funcionament, com a pressupost necessari i previ per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de la llicència d’obertura a què es refereix l’article 22 del Reglament de serveis de les corporacions locals, de 17 de juny de 1955.
Afegit el: 09-09-2004

Ordenança fiscal general de contribucions especials Descripció: Ordenança general que regula les contribucions especials.
Afegit el: 13-07-2004

Ordenança de substitució de sancions econòmiques per realització de serveis en benefici de la comunitat
Descripció:  La present Ordenaná pretén proporcionar a un determinat col·lectiu una alternativa al compliment de les sancions pecuniàries que s'imposen a conseqüència de la infracció de determinades normes municipals, la qual cosa s'articula mitjançant la possibilitat d'acollir-se a la substitució de la multa imposada per la realització de treballs i/o serveis en benefici de la comunitat, que vénen a reparar el perjudici derivat de la conducta reprovable, tot això inspirat en el principi constitucional de la reeducació i inserció de la persona infractora i el caràcter exemplar de les sancions.

Aprovada: Ple 3-8-2013 (publicada en el BOIB 136 de 3-10-2013)Ordenança que regula la taxa per la prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària
 Descripció: Serà objecte d'aquests preus la prestació dels serveis domèstics , de custòdia, socials, sanitaris, higiènics, de menjars, etcètera a persones impossibilitades per desenvolupar-se personalment i/o social per causes de malaltia, incapacitat, vellesa o situacions familiars límit.
Aprovada: Ple 28-01-2016 (publicada en el BOIB 67 de 28-05-2016)


 

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut