Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Organització municipal

Dins l'Ajuntament de Ferreries cal distingir els òrgans decisoris i els òrgans complementaris.

Els òrgans de govern decisoris són:
 
 

 • la batlessa 
 • el Ple
 • la Comissió de Govern


Els òrgans complementaris són:

 • la Junta de Portaveus
 • la Comissió Informativa de Gestió Ordinària
 • la Comissió Especial de Comptes (de caràcter preceptiu)

 

Corporació local

 GRUP EEF
 

Nom i llinatges Àrees de gestió  Adreça electrònica
Joana Febrer Rotger Batlsessa

Àrea: GOVERNACIÓ
 • Policia urbana.
 • Vigilància i seguretat.


Àrea: HISENDA
 • Previsions pressupostàries
 • Seguiment de l’execució del pressupost
 • Planificació de despeses
 • Previsions de modificacions pressupostàries

Àrea: URBANISME
 • Llicències d’obres
 • Llicències d’activitats
 • Terme municipal i població (nuclis de població, denominació de carrers i places, padró d’habitants, cens i estadística en general).
 • Gestions referides al cementiri municipal i qüestions funeràries. En especial, manteniment del cementiri i impulsió del seu desenvolupament.
batlia@ajferreries.org

Antoni Salord Febrer

Àrea: TURISME
 • Gestions que facin referència a la promoció de l'activitat turística; relacions amb els empresaris del sector.
 • Gestió concessions platja Cala Galdana.
 • Gestió Bandera Blava.
 • Gestió mediambiental de la platja de Cala Galdana (bandra verda)
 • Gestió i iniciatives en el sector comercial (informació, guies...). 
 • Foment turístic del municipi. Punt d’informació turística.

Àrea: INDÚSTRIA I COMERÇ
 • Gestions que facin referència a la promoció de l'activitat industrial i comercial; relacions amb els empresaris.
 • Manteniment i gestions en relació a POIFE.
 • Gestió i iniciatives en el sector comercial (informació, guies…)

Àrea: COOPERACIÓ
 • Fons Menorquí per a la Cooperació
toni.salord@ajferreries.org
Maria Pons Pons Àrea: CULTURA
 • Promoció cultural i aules de cultura en general.
 • Biblioteca. Serveis i personal.
 • Servei de normalització lingüística.
 • Promoció actuacions de plans supramunicipals culturals.
 • Política língüística.
 • Exposicions. Concursos i publicacions.
 • Relacions amb entitats culturals i programació i impulsió d'activitats.
 • Centre de Geologia de Menorca, Ferreries.
 • Auditori i Centre de Formació de Ferreries

Àrea: EDUCACIÓ
 • Relacions amb altres administracions i entitats en matèries que tenguin relació amb l'educació.
 • Relacions amb els centres docents de la localitat i altres.
 • Necessitats i censos escolars. Centres d'ensenyament. Escoletes infantils.
 • Conservació i manteniment d'edificis escolars. Transport escolar. Beques i ajudes a l'estudi.
 • Gestions relatives als espais familiars i a l'escola d'estiu.

Àrea: FESTES
 • Gestió ordinària de l'àrea de Festes, en comprèn totes les facultats inherents.
 • Desenvolupament de programes de festes anuals i altres que en poguessin tenir relació.
 • Gestions per a la programació i impulsió d’actes festius.
maria.pons@ajferreries.org
Gabriel Janer Riudavets Àrea: GOVERNACIÓ
 • Mobilitat i transport públic (taxis, vehicles de lloguer).
 • Regulació de la circulació i el transport (trànsit rodat, senyalització, marques vials, aparcaments i estacionaments, instal·lacions a la via pública, etc.)
 • Extinció d’incendis i salvament.
 • Convivència i participació ciutadana.

Àrea: MEDI AMBIENT
 • Actuacions que afectin a l'ecologia i medi ambient des d'una perspectiva general. Promoció de la conservació del medi ambient.
 • Serveis de depuració d'aigües residuals.
 • Control i seguiment del funcionament de l'EDAR de Ferreries.
 • Gestió d'assumptes referents a l'agricultura, en general, i relacions amb aquest sector.
 • Impulsió i tramitació d'iniciatives que afectin a camins rurals.

Àrea: ARTESANIA, FIRES I MERCATS
 • Foment del municipi (informació, cultura i costums)
 • Vigilància i desenvolupament del Mercat Artesà, i altres mercats municipals. 
 • Promoció de l'artesania.
 • Organització i gestió de fires.
biel.janer@ajferreries.org
Maite Pons i Pons Àrea: URBANISME
 • Planejament urbanístic
 • Obres municipals
 • Gestió i disciplina urbanística

Àrea: RESIDUS I ENERGIA
 • Servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans. Neteja viària.
 • Recollida selectiva.
 • Impuls de projectes de sostenibilitat.

Àrea: SERVEIS GENERALS
 • Organització, coordinació i inspecció de serveis i oficines
 • Adquisició de material i equips d'oficina
 • Organització, coordinació i gestió de la brigada municipal i parc mòbil

Àrea: INFÀNCIA I JOVENTUT
 • Promoció de les activitats per a joves i la seva participació
 • Casal de Joves
 • Relació amb les entitats juvenils
 • Campaments i albergs juvenils


 
maite.pons@ajferreries.org
Xaiver Febrer Pons   xavier.febrer@ajferreries.org GRUP PSOE

Nom i llinatges Àrees de gestió Adreça electrònica
Enriqueta Camps Cardona Àrea: SERVEIS SOCIALS
 • Centre de salut; relacions amb el personal sanitari i administratiu adscrit. Serveis sanitaris en general.
 • Inspecció d'aliments i begudes. Proveïment a la població.
 • Salubritat pública en general. Campanyes sanitàries, vacunacions, desratitzacions, etc.
 • Assistència i serveis socials. Personal de l'àmbit i direcció dels serveis socials.
 • Assumptes en matèria de geriatria.
 • Relacions i desenvolupament de programes de la Creu Roja.

Àrea: ESPORTS
 • Col·laboració amb les entitats esportives.
 • Instal·lacions esportives municipals. Gestió i manteniment.
 • Proves i competicions esportives. 
 • Gestió de plans supramunicipals que afectin a la política esportiva.
 • Personal i coordinació esportiva.
queta.camps@ajferreries.org


      GRUP PP
 

Nom i llinatges  Adreça electrònica
Pedro Pons Huguet pedro.pons@ajferreries.org
Vicente Coll Pons vicente.coll@ajferreries.org
Carla Jorquera Lara

carla.jorquera@ajferreries.org

Alicia Martí Pons

alicia.marti@ajferreries.org


Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut